Rejestracja

Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w celu wykonania zawartej z Tobą umowy oraz w celach wskazanych w treści Twoich zgód (Twoje zgody są dobrowolne), przy zachowaniu Twoich praw tj. prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na ten temat w klauzuli informacyjnej). W razie jakichkolwiek Twoich pytań, czy wątpliwości jesteśmy dostępni pod adresem e-mail [email protected].

Obowiązek informacyjny

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole, NIP 754 302 22 22, REGON 160360680, KRS 0000373427, o kapitale zakładowym 4 549 091,00 PLN (w całości pokryty), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej SFD, czyli właściciel i operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem fitwomen.pl, dalej Sklep.

Pozyskanie Twoich danych osobowych

Twoje dane pozyskujemy w związku z Twoją rejestracją w Sklepie, innymi Twoimi aktywnościami w Sklepie bądź obsługiwanymi przez nas transakcjami dokonywanymi w Sklepie przez Ciebie, bądź uzyskanymi drogą kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK), a także uzyskanymi z innych platform handlowych, z którymi współpracujemy, za pośrednictwem których złożyłeś swoje zamówienie.

Rodzaj danych osobowych, które powinieneś nam podać

Aby zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a tym samym zawrzeć i wykonać umowę, czyli dostarczyć Tobie produkty wymagamy podania:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres do wysyłki,
 • telefon kontaktowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zakupić produktów w naszym Sklepie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa - przykładowo przepisy rachunkowe lub podatkowe - możemy prosić Ciebie o podanie innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami, wskazanie nam innych Twoich danych jest dobrowolne.

Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 1. jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:
  • umożliwienia świadczenie usługi drogą elektroniczną,
  • zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w naszym Sklepie oraz dostarczenia ich do Ciebie,
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami (w tym obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych),
  • realizowania reklamacji bądź innych Twoich zgłoszeń kierowanych do Biura Obsługi Klienta drogą elektroniczną, bądź telefoniczną,
  • kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami,
 2. bo wymagają od nas tego przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych,
 3. bo mamy prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania i przestrzegania zasad wewnętrznych SFD oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
  • kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, w tym także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługi Twoich próśb przekazywanych do nas przez telefon lub drogą elektroniczną, także gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności w Sklepie,
  • monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz (także pod kątem funkcjonalności Sklepu), poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  • prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług z oferty Sklepu,
  • organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych, pocztowych lub kurierskich,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.;
 4. jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś.

Twoje uprawnienia wobec SFD w zakresie przetwarzanych danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami po adresem e-mail [email protected]

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, adres e-mail [email protected] lub po zalogowaniu na Twoje konto i kliknięciu w poniższy link https://fitwomen.pl/aspx/klient/Subskrybcja.aspx

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspomagającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi IT, konsultingowe, audytowe, pocztowe, kurierskie, wspierają promocję ofert i współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy:

 1. przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. dla celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody,
 3. w przypadku konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których zechcesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia przyznanych nagród.

Twoje dane osobowe przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook oraz Freshworks Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) nie wpływa na Twoje prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez SFD polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.